Spór sądowy z reguły jest początkiem trwałego konfliktu stron, prowadzącego do frustracji i generującego znaczne koszty (nie tylko materialne). Strony na skutek procesu coś tracą. Czasami prowadzenie sprawy sądowej należy uznać za rozwiązanie ostateczne. Spora ilość sporów   (rodzinnych, o zapłatę, wykonanie umowy, ubezpieczenie, naprawienie szkody, zadośćuczynienie itp.) może zostać rozwiązana w sposób gwarantujący złagodzenie, a nawet całkowite wyeliminowanie sporu stron.

 

Mediacja jest formą alternatywnego i taniego załatwiania sporu z udziałem bezstronnego, niezależnego i nie związanego z żądną z stron mediatora. Jego rolą jest inspirowanie stron właściwymi metodami, by znalazły rozwiązanie korzystne, częstokroć umożliwiające dalsze utrzymywanie dotychczasowych relacji.

 

Ugoda mediacyjna potrafi dać stronom to, czego nigdy nie uzyskają w procesie sądowym (np. satysfakcję moralną całkowicie oderwaną od żądań pieniężnych, odzyskanie honoru itp). Kancelaria świadczy usługi mediacyjne.