Naruszenie dóbr osobistych może polegać na publikacji nieprawdziwych informacji (Internet, książka, prasa, radio, telewizja), ale również na innych bezprawnych zachowaniach sprawcy (pozbawienie wolności, znieważenie, obraza czci, naruszenie prawa do grobu, pochówku, kultu osoby zmarłej, naruszenie prawa do zdrowia, pogwałcenie imienia, nazwiska, wizerunku, tajemnicy korespondencji itp.).

 

Katalog dóbr osobistych jest otwarty i właściwie każdy przypadek wymaga szczegółowej analizy. Kancelaria świadczy usługi związane z prawną ochroną dóbr osobistych, zarówno na drodze procesowej, jak i pozaprocesowej (w tym polubownie na drodze mediacji).